جنگ گلیران

:: جنگ گلیران
یک بار دیگر کجا بجویم/
درددلم را به که بگویم/

جوراعظم السلطنه ا کو پیا کم/
حکومت دلفان ا   دولت جیاکم/

هرجا میروم همه سرابه /
از چرخش فلک حالم خرابه/

حکومت هرسین چوی بگرمو دست/
باج و مالیات دی نمه ناکس/

تاس زندگیم چه دور از جفته/ 
شیران ایلم زیر خاک خفته/

بی سپاه وبرا چوی بچمه جنگ روس/
بی شیپور جنگو بی طبلو بی کوس/

چقدر دردناک است یاد دلیران/
چه زود خاموش شد نعره شیران/

سواران چابک تفنگ وشانان/
ارا کاکاون دانر  قه  گیانان/

حیف است که تاریخ فراموش کند/ 
تمام ایل را  سیاپوش کند/

وقتی فرمانده  بو ا هوز تشمال/
پیروزی ارا   دشمن ماو محال/

سپاه کاکاوند درمیدان سره /
وقتی فرمانده باشد خانلره/

برا و عاموزا کل هانیر پشت سر/
ار دوسی برایل رنج دشمن بیور/

از یک طرفش کلای هاشم خان/
از سوی دیگر امیر ؛اورام خان[امیر معظم]/

ای کله شیره چوی هتنه میدان/
کاکاوند بیه فاتح گلیران/

جنگ گلیران فراموش نماو /
خیرت کاکاون هر خاموش نماو
شاعر ««فرزند کاکاوند. س .ملکیان »»
منبع : بزرگان وخوانین کاکاوندجنگ گلیران
برچسب ها : گلیران ,کاکاوند ,وقتی فرمانده

کربلایی هاشم خان بهرامی

:: کربلایی هاشم خان بهرامی

دوستان در اینجا یادی خواهیم کرد از بزرگمرد بی همتای ایل کاکاوند زنده یاد کربلایی هاشم خان بهرامی 

ایشان یکی از خوانین وخانزاده های ایل کاکاوند است که پشت به پشت خانزاده بوده اند وبا خاندان مظفری ویاباقرخان اعظم السلطنه یا خانلره  و ابراهیم خان امیر معظم و... پسر عمو هستند .

تمام خوانین ایل کاکاوند ابتدا در قلعه ای که به نام قلعه ی گنجوان فعلی هست زندگی میکردند.کربلایی هاشم خان فرزند بهرام خان پسر الماس خان میباشد.ودارای چهار برادر دلیر میباشدکه به نامهای جامیرخان،الماس خان،نامدارخان و ملکعلی میباشند.تمام کسانی که در قلعه زندگی میکردند به قلایی معروف بودند.وهمه باهم فامیل هم بودند.تمام مردم کاکاوند وحتی ایتیوند ایشان را به اسم کلای هاشی میشناسند زمانی که روسها به خاک دلفان می ایند اونیز به همراه طایفه اش به جنگ با روس میرود ودلاوری هایی را به ثبت میرساند که در این جنگ برادرش ملکعلی از ناحیه صورت زخمی میشود.

کربلایی هاشم خان زمانی که در یک روستا یک اسلحه هم بزور پیدا میشد بیستوپنج اسلحه سه تیر داشت.واز برادر وبرادرزاده هایش همیشه بیستو پنج سوار اورا همراهی میکرد وخود نیز از جنگجو های بنام بود،به طوری که در ان زمان هیچکس توان مقابله با ایشان را نداشت.

کربلایی هاشم خان یکی از سرمایه دارن  معروف کاکاوند بوده که خزانه  یا خزگینه داشته است یکی از مردم ان اهالی تعریف میکرد که هنگامی بچه بودیم وقتی کلای هاشی  به جایی نقل مکان میکردمیرفتیم وبانوک چوب به جای خزانه هاش میزدیم وزمین را میکندیم شایدسکه ای بجا مانده باشد.کربلایی هاشم خان  بعد ازمدتی زندگی درقلا به بشتوارمیرودوروستای  بشتوار را با یک بار قاطر نقره و روستای«کرهگه»رانیز با یک بارقاطر نقره میخرد.وخودش وخانواده اش درقلعه جدیدی که دربشتوار ساخته بود ساکن میشوند.ایشان دارای چهار پسر بودبنامهای قاسم خان ،فتح الله خان،لطفعلی خان و خسرو خان بهرامی بود .

کربلای هاشم خان بزرگمردی عادل و با تقوا بود به طوری به تمام افراد فقیر در ان منطقه کمک مینمودوهمچنین پنج هزار راس گوسفند داشت که اگر کسی از لحاظ مالی ضعیف بود تعدادی گوسفند به انها میداد که با سرمایه او دامداری کنند وهمچنین به افراد ضعیف میگفت که بیاید از زمین های من درو کنید وبرای خودتان آذوغه  ببرید .ایشان مردی تکرار نشدنی بود »»»دوستان ادامه مطالب دراینده

منبع : بزرگان وخوانین کاکاوندکربلایی هاشم خان بهرامی
برچسب ها : هاشم ,کربلایی ,کاکاوند ,ایشان ,زندگی ,قلعه ,کربلایی هاشم ,کلای هاشی

شعری در وصف ایل کاکاوند

:: شعری در وصف ایل کاکاوند
سرم ونذری ایل گرانم
ایل هر نامدار جایگه شیرانم
ایل کاکاون نگین لکستان 
عشایر غیور جور روستم دستان
مردم کاکاون کل صای منسبن
کل باوان دارو طرفدار حقن
تاریخ تمدنان یک دوسال نیه
کاکاون هرجا دلیران بیه
تاریخ کاکاون کلا افتخار
پیایلان جنگجو کل باوان دار
مردمان دیندار و کلا شیردل پاک
گریزان ا ظلم و کلا دهن چاک
خانل کاکاون کل پیایل جادار
شیرمردل نترس کلا اسم رسم دار
اعظم السلطنه حاکم کل دلفان
شکست دایر روس جور شیر شیران
جور اعظم السلطنه دنیا نیسه 
ارا جنگ روس هر ایل وژ وسه
کلای هاشم خان مالک بشتوار
ومیدان جنگ جورشیر بی قرار
ونام گرانه مایشتانو لو کوه 
امید رعیت بی ا لیره تا جو
حسین آزادی شیر بی نظیر 
دولت نظر کرده بکیته اسیر 
شیرمرد جادار افلاک لرزانه
شاه لقب دا بین نام گرانه
عباسعلی ملکی رییس عشایر 
رسم مهمانداری همیشه دایر 
بزرگ مرد تاریخ شیر بی همتا
صاحب اسم ورسم و دیندار بی خطا
نام ای کل شیره چوی بکم بیان 
قلم شکت و زوان ناتوان
کاکاون هرجا دلیران بیه 
دنیا مزانه لازم ذکر نیه 
ایل کاکاون کل طایفل نامدار
هوزل دلاور و مالل باوان دار
اتمدنر کم کثر نیره 
وعلم و دینیج هم فره دره
ایل عزیزکم افتخار لکین
ومیدان خاصل و خدا تکین
شعر از ««««فرزند کاکاوند»»»»
منبع : بزرگان وخوانین کاکاوندشعری در وصف ایل کاکاوند
برچسب ها : کاکاون ,تاریخ ,باوان ,اعظم السلطنه ,هرجا دلیران ,کاکاون هرجا

خوانین اصیل کاکاوند

:: خوانین اصیل کاکاوند

باسلام خدمت دوستانی که علاقمند به تاریخ ایل کاکاوند میباشند دوستان همه کم و بیش با کلمه[خان]آشنایی دارید در اینجا ما برای شما توضیح خواهیم داد که خان به چه کسانی میگویند.

به تازگی در سایتهای مختلف مشاهده میکنید که افرادی باب سلیقه ی شخصی خود به کسی یا شخصی لقب خان میدهند درصورتی این کار از نظر تاریخ نویسان اشتباه  محسوب میشود.خان در اصل به کسانی گفته میشود که دارای شجره نامه به ثبت رسیده باشند ونسل اندر نسل خان بوده اند ودر هر ایلی یک خانواده یا یک طایفه میتواند خان باشد که نسل به نسل انتقال پیدا میکند دراینجا به معرفی خوانین وتشمالهای ایل کاکاوند میپردازیم»»»

قنبرخان.باقرخان .خیرالله خان.سلیم خان .صادق خان.کرم الله خان سرتیپ ریس العشایریاپسرش فتح الله خان کرمی ملقب سردار جنگ که مقبره ایشان در ابوالوفا کوهدشت قرار دارد .الماس خان یا فرزندش بهرام خان که پنج پسر نترس ودلاور داشت که درجنگ روس دلاوری هایی را به ثبت رساندند ازجمله کربلایی  هاشم خان بهرامی که یکی از سرداران بنام واز مالکین معروف کاکاوند بوده است ودر کمک کردن به افراد فقیر زبانزد خاص و عام هست که مقبره ایشان در شهرقم قراردارد.ابراهیم خان امیر معظم  و برادرش سردار باقر خان اعظم السلطنه معروف به خانلره ،دلاوری های اعظم السلطنه و طایفه اش هیچگاه از یاد مردم کاکاوند ودلفان نخواهد رفت ایشان چندین سال حاکم کل دلفان بود وبر مردم دلفان حکومت میکرد که درجنگ گلیران حاکم طرهان نظرعلی خان امیراشرف[نظه بخی]را شکست داده واورا به اسارت میگیرد وبه کاکاوند میاورد.همچنین هنگامی که روس ها به منطقه دلفان می ایند باقرخان اعظم السلطنه با چهارصد سوار به جنگ انها میرود وانهارا شکست میدهد .یا خیرالله خان پسر ایشان وپسرش امیرهوشنگ نیز از سرداران بنام بودند از پسران اعظم السلطنه علقلی خان ملقب به سالارنصرت در قید حیات هستند که درهرسین ساکن هستند.«««

تمام خوانینی که نامبردم از یک طایف اند وباهم نسبت فامیلی پدری دارند وشجره نامه شان در کتاب ایلات وطوایف کرمانشاهان نوشته استاد تاریخ نویس محمد علی سلطانی، همانند دیگر ایلات کرمانشاه به ثبت رسیده است .

دوستان کاکاوند همواره شاهد بزرگ مردانی بوده است که اسمشان در تاریخ ماندگار است اما نمیتوان به انها لقب خان داد چون خان بودن به این است که نسل اندر نسل خان بوده اند ودارای شجره نامه باشند خانهای کاکاوند که نامبردم تا ده الی دوازده پشت از پدر خود خان بوده اند ودر کتابهای مختلف ثبت شده است مطالبی که به عرض شما رساندم دارای منبع معتبر است ودر کتاب های مختلف امده است .روحشان شاد ویادشان گرامی در مطالب بعدی به معرفی خانهای نامبرده وخصوصیات انها میپردازیم.

منبع : بزرگان وخوانین کاکاوندخوانین اصیل کاکاوند
برچسب ها : کاکاوند ,بوده ,السلطنه ,اعظم ,ایشان ,تاریخ ,اعظم السلطنه ,سرداران بنام ,مقبره ایشان ,شجره نامه

محل قرارگیری آمارگیر www.datagozar.com